آخرین آپدیت در تاریخ 1400/01/05

vector Thunderbolt Display